Monthly Archives: Styczeń 2022

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „ZDROWY STYL ŻYCIA”

REGULAMIN XV POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „ZDROWY STYL ŻYCIA”

 

1.Organizator Konkursu

Organizatorem XV POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „ZDROWY STYL ŻYCIA” jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

2. Termin Konkursu

Konkurs odbędzie się 31 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

3.Cele Konkursu:

a) rozwijanie i pogłębianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych

b) promocja zdrowego stylu życia

b) promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych,

b) motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,

c) stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania umiejętności językowych, wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, struktur leksykalnych i gramatycznych,

d) rozwijanie uzdolnień uczniów,

h) motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym.

 

4. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego. Każda szkoła może zgłosić 5 uczniów wyłonionych w eliminacjach szkolnych w terminie do 24 marca 2022.

  • na adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Ogrodowa 20
39-200 Dębica

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH „ZDROWY STYL ŻYCIA”

 

  • faxem (14) 6702574
  • lub na adres mailowy mgrcabaj@op.pl

 

5.Forma konkursu i zakres obowiązującego materiału

Konkurs będzie składał się z pisemnego testu trwającego 60 minut, w którym sprawdzone zostaną; umiejętność czytania / słuchania ze zrozumieniem, słownictwo dotyczące żywienia, zdrowia i zdrowego stylu życia  oraz elementy wiedzy dotyczące historii, geografii, najważniejszych instytucji państwowych, systemu oświaty, świąt, tradycji i kultury krajów anglojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Wśród zadań konkursowych będą: zadania jednokrotnego wyboru (multiple choice), zadania typu prawda / fałsz (true / false) dopasowywanie (matching) uzupełnianie luk (gap filling), słowotwórstwo, parafrazy.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu i wyłonieniem zwycięzców przejmuje Komisja Konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego.

8. Ocenianie i wyłanianie zwycięzców

Prace konkursowe zostaną ocenione w dniu konkursu przez Komisję Konkursową wyłonioną w dniu konkursu. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, przyznaje się miejsca ex aequo.

7. Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymują nagrodę w postaci dyplomu.  Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w każdej z kategorii uzyskują: dyplomy, oraz inne nagrody.

 

8. Postanowienia końcowe

a) Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

b) Uczniowie biorący udział w konkursie potwierdzają, iż akceptują niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

c) Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

d) W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

e) Organizator konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej oraz na profilu facebookowym szkoły.