Monthly Archives: Sierpień 2014

Wyprawka dla uczniów klas III

Uczniowie klas III mogą ubiegać się o dofinansowanie do podręczników szkolnych
w ramach „Wyprawki szkolnej”

Kryteria udzielania pomocy:

 1. Dochód w rodzinie  nie może przekraczać 539 zł netto
 2. O dofinansowanie mogą ubiegać się uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na dochód)
 3. O dofinansowanie mogą ubiegać się również uczniowie   przekraczający kryterium dochodowe a znajdujący się w trudnej sytuacji takiej jak:
 • ubóstwo;
 • sieroctwo;
 •  bezdomność;
 •  bezrobocie;
 •  niepełnosprawność;
 •  długotrwała lub ciężka choroba;
 • przemoc w rodzinie;
 •  potrzeba  ochrony ofiar handlu ludźmi;
 •  potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 •  bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 •  trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 •  trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 •  alkoholizm lub narkomania;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać u pedagoga szkolnego do 6.09.2014.

 Załączniki:

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodów za 2012 rok
 2. Oświadczenie o wysokości dochodów wraz z uzasadnieniem braku możliwości załączenia zaświadczenia o wysokości dochodów
 3. Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
 4. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną