Monthly Archives: Czerwiec 2021

Wybór ubezpieczyciela NW na rok szkolny 2021/2022

W dniu 10.08.2021 r. o godz.12..00 w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy ul. Ogrodowa 20 Rada Rodziców dokona wyboru ubezpieczyciela NW dla uczniów i pracowników szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Oferty ubezpieczenia NW prosimy dostarczać do sekretariatu szkoły w terminie do 09.08.2021 r. w godzinach 8.00 do 14.00 w formie elektronicznej, pocztowej lub osobiście.

Nagrody w IV Powiatowym Konkursie Językowo-Plastycznym rozdane!

W IV Powiatowym Konkursie Językowo-Plastycznym dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej opod hasłem „Zdrowy styl życia – mój własny wybór” wzięło udział 9 uczniów z szkół z całego powiatu. Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie talentów językowych i plastycznych uczniów, a także zachęcanie do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie w języku angielskim komiksu lub historyjki obrazkowej związanej ze zdrowym trybem życia.  Nagrody dla uczestników naszego konkursu ufundowali:

  • Stowarzyszenie “Przyjaciół Ekonomika”
  • Klub fitness Five Fit w Dębicy https://fivefit.pl/

09 czerwca uczestnicy konkursu wzięli udział w przygotowanych przez p. Katarzynę Hajduk i p. Agnieszkę Wodzień warsztatach – grach i zabawach językowych. Następnie dyrektor szkoły, pan Krzysztof Górecki, wręczył nagrody oraz podziękowania.

 

PROJEKT „WAKACJE Z WOT”

wakacje

Wojska Obrony Terytorialnej organizują projekt „Wakacje z WOT” skierowane do uczniów, którzy ukończyli 18 rok życia. Celem projektu jest ułatwienie wstąpienia ochotnikom w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie wolnym od nauki.

Przedmiotowy projekt rozpoczyna się w termie od 26 czerwca, a kończy 11 lipca 2021 roku.

Wszelkie informacje i pytania w sprawie projektu należy kierować do kpt Witolda Sury z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Kontakt :

nr tel.  261- 156 – 298

adres e – mail : 3pbot@ron.mil.pl

wakacje z WOT

MŁODE TALENTY PODBIJAJĄ SERCA JURORÓW!

IV Powiatowy Konkurs Językowo-Plastyczny pod hasłem „Zdrowy Styl Życia – Mój Własny Wybór” dla uczniów szkół podstawowych rozstrzygnięty!

W konkursie wzięło udział 9 uczniów ze szkół podstawowych z całego powiatu. Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie talentów językowych i plastycznych uczniów, a także zachęcanie do zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. Zadaniem uczniów było przygotowanie w języku angielskim komiksu lub historyjki obrazkowej związanej ze zdrowym trybem życia.

31 maja 2021 r. komisja w składzie p. Wacław Jałowiec, p. Katarzyna Hajduk, p. Agnieszka Wodzień wyłoniła zwycięzców konkursu:

I miejsce: Anna Olech z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie

Praca nr 6

II miejsce:  Arkadiusz Ryba z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzegocicach

Praca nr 5

III miejsce:  Kacper Bielawa z Zespołu Szkół w Żyrakowie

Praca nr 9

- wyróżnienie: Gabriel Czapla z Zespółu Szkoł im. Jana Pawła II w Głowaczowej

Praca nr 8

Uroczyste rozdanie nagród połączone z warsztatami dla uczestników odbędzie się 09.06.2021 r o godz. 8.30 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy, ul. Ogrodowa 20. Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu po odbiór nagród oraz dyplomów.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach konkursu!

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów”

f1f2 f3

 

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w trzecim naborze formularzy zgłoszeniowych  (konkurs 2020).

Informujemy, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek Zespołu szkół Ekonomicznych w Dębicy uzyskał łącznie 95 punktów na 105 możliwych. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 250000 PLN.

W dalszej części artykułu zamieszczono ocenę jakościową wniosku oraz uwagi dotyczące redukcji przyznanego dofinansowania. Wniosek był oceniany zgodnie z kryteriami podanymi w „Przewodniku do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów”, który jest dostępny na stronie internetowej projektu.

Komentarz eksperta oceniającego wniosek: Przedsięwzięcie wpisuje się w cele projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów, a zaplanowane działania i mobilności są zgodne z założeniami programu. Inicjatywa obejmuje dwie 14-dniowe mobilności w Grecji dla łącznie 36 uczniów wraz z 6 opiekunami. Działanie zostanie zrealizowane w okresie 12 miesięcy. Szkoła nie posiada doświadczenia w realizacji projektów mobilności. Koncepcja przedsięwzięcia jest bardzo dobrze przygotowana. Tematyka inicjatywy jest odpowiednio dobrana do wieku i zainteresowań uczniów, a dodatkowo odpowiada na przedstawione potrzeby uczniów i Szkoły. Wnioskodawca przedstawia cel główny przedsięwzięcia, a także kilka celów dodatkowych. Cele są realne, możliwe do osiągnięcia, przedstawiono w wystarczającym zakresie ich uzasadnienie. Zgodnie z Podręcznikiem należy cel główny uzupełnić jednoznacznie celami szczegółowymi przedsięwzięcia. Cele przedsięwzięcia opierają się na kompetencjach w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej, cyfrowych, obywatelskich oraz osobistych, społecznych, uczenia się, co zostało jasno przedstawione w opisie inicjatywy. Wnioskodawca w wystarczającym zakresie powiązał tematykę przedmiotowej inicjatywy z elementami podstaw programowych przedmiotów nauczanych w Szkole, m.in. historii, geografii, podstaw przedsiębiorczości, informatyki, języka angielskiego, wiedzy o kulturze. Odniesiono się także do różnych grup uczniów – uczestników mobilności. Wykazano metody osiągania celów. Wnioskodawca wykazuje bardzo dobre podejście w zakresie zaangażowania nauczycieli i uczniów w realizację inicjatywy, pokazując szczegółowo poszczególne etapy, jednak w większym zakresie należy włączyć uczniów na etapie planowania działania. Zaplanowany został poprawny harmonogram, pozwalający na zrealizowanie wszystkich etapów działania. Przedstawiony plan pobytu uczniów na dwóch mobilnościach jest taki sam i zawiera powtarzalne zadania. Zgodnie z informacjami uczniowie nie będą uczestniczyć w zajęciach formalnych – typowych lekcjach, raczej w formach warsztatowych, ponadto zawiera zbyt mało zajęć merytorycznych na korzyść turystycznych. Wnioskodawca przedstawia wyczerpujące informacje nt. procesu rekrutacji uczniów – kryteria naboru, powstanie listy głównej i rezerwowej, skład komisji rekrutacyjnej oraz zastosowanie procedury odwoławczej. Zaplanowano odpowiednie kryteria dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi. Rekrutacja zostanie także przeprowadzona wobec opiekunów. Wskazano liczebność grup po stronie polskiej i po stronie partnera. Wątpliwości budzi fakt, że po stronie greckiej zostało zaangażowanych do realizacji projektu zdecydowanie mniej uczniów, co może zaburzać równowagę i utrudniać osiągnięcie celów przedsięwzięcia, np. w zakresie wielojęzyczności. W wystarczającym zakresie wnioskodawca zapewnił przygotowanie uczniów do mobilności jako zajęcia pedagogiczne (5 h), kurs językowy (13 h), kurs kulturowy (5 h), kurs merytoryczny (7 h), zajęcia organizacyjne (5 h), pracę własną/grupową (2 h). Na odpowiednim poziomie zapewnione będzie także wsparcie organizacyjno-logistyczne przedsięwzięcia. Bardzo dobre podejście wykazał wnioskodawca do procesu zarządzania projektem, w tym procedur, związanych z ryzykiem. Na dobrym poziomie wnioskodawca prezentuje wpływ inicjatywy na uczniów, opiekunów, Szkołę wnioskującą. Uzupełnienia wymaga pokazanie wpływu na uczniów i Szkołę partnerską. Wnioskodawca zaplanował wytworzenie wspólnych produktów przedsięwzięcia. Poprawne jest podejście do procesu promocji na różnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Podobnie w procesie upowszechniania zapewniono grupy docelowe, różnorodne działania upowszechniające rezultaty. Wyczerpujące informacje wnioskodawca przedstawia w zakresie zaplanowania procesu ewaluacji osiągnięcia celów, wypracowania rezultatów, oceny poszczególnych etapów realizacji inicjatywy. Mocne strony Przedsięwzięcie wpisuje się w cele programu POWER, a planowane działania i mobilności są zgodne z założeniami programu. Powiązanie celów i tematyki przedsięwzięcia z kompetencjami kluczowymi oraz podstawami programowymi różnych przedmiotów – pokazanie jakie działania pozwolą na osiągnięcie celów, rezultatów inicjatywy. Bardzo dobre jest podejście wnioskodawcy do procesu ewaluacji, upowszechniania rezultatów przedsięwzięcia. Poprawnie określono wpływ inicjatywy na uczniów, opiekunów i Szkolę wnioskującą. Wnioskodawca zaplanował działania służące ograniczeniu ryzyka w przedsięwzięciu i dobry proces zarządzania. Budżet przedsięwzięcia został prawidłowo skalkulowany. Słabe strony – wymagające ulepszenia Należy pokazać wpływ przedsięwzięcia na Szkołę partnerską. Wątpliwości budzi zbyt mała liczba zaangażowanych uczniów po stronie Szkoły partnerskiej. W większym zakresie należy angażować uczniów w proces planowania przedsięwzięcia. Plan pobytu w Szkole partnerskiej nie wykazuje udziału uczniów we wspólnych lekcjach i zawiera mało zajęć merytorycznych.

Uwagi dotyczące redukcji budżetu: Budżet przedsięwzięcia został prawidłowo skalkulowany, zgodnie z liczbą uczniów, opiekunów, czasem trwania mobilności, kosztami podróży i pobytu, organizacji wizyty przygotowawczej, a także przygotowaniem uczniów do mobilności.

Gratulujemy Państwu i życzymy w pełni satysfakcjonującej realizacji projektu.

 

Z poważaniem,

Agnieszka Wielgomas

Koordynator PO WER Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Aleje Jerozolimskie 142 A
02-305 Warszawa