Projekt „Młody gastronom – start do kariery zawodowej”

 

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,

Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego – projekty konkursowe.

Wartość projektu: 890 389,38 zł. Dofinansowanie: 798 589,38 zł, w tym 756 830,97 zł otrzymanych ze środków Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kompetencji, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych 160 uczniów/uczennic (120K/40M) w tym doskonalenie zawodowe 9 nauczycieli/ek (8K/1M) Technikum nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy, w odpowiedzi na zapotrzebowanie, oczekiwania lokalnych, regionalnych pracodawców z branży spożywczo-gastronomicznej w okresie trwania projektu w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Cel szczegółowy 1: Nawiązanie porozumienia i współpracy Technikum nr 3 z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami/firmami.

Cel szczegółowy 2: Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych zawodowych 140Uczniów (110K/30M), dzięki współpracy szkoły z pracodawcami w obszarze organizacji staży zawodowych

Cel szczegółowy 3: Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych w tym praktycznych i teoretycznych 160Uczniów (120K/40M), w tym we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie trwania projektu.

Cel szczegółowy  4: Podniesienie/uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji 9Nauczycieli/lek (8K/1M) w obszarze doskonalenia zawodowego w okresie trwania projektu w odpowiedzi na potrzeby szkoły oraz Uczniów

Cel szczegółowy  5: Stworzenie w szkole odpowiednich warunków technicznych w pracowniach praktycznej nauki zawodu odpowiadającym rzeczywistym warunkom środowiska pracy przyszłych absolwentów.

Planowane efekty:

Profesjonalne i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do nauki zawodu.

Podniesie kompetencji lub umiejętności nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy poprzez udzielone wsparcie tj. staże, kursy, studia podyplomowe.

Podniesie kompetencji lub umiejętności uczniów Technikum z  Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy poprzez udzielone wsparcie tj. staże, zajęcia specjalistyczne, koła zawodowe, zajęcia specjalistyczne z języka obcego, warsztaty biznesowe.

Nawiązanie współpracy pomiędzy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy a instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego w tym z pracodawcami lub przedsiębiorcami.