Projekt „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych wraz z zakupem wyposażenia”

 

Projekt nr RPPK.06.04.02-18-0016/16.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Priorytet VI: Spójność Przestrzenna i Społeczna,

Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie:  6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ.

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 1 149 077,00 zł,  z czego dofinansowanie wynosi 794 077,59 zł  – poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 14 lipca 2016 r. Planowany termin zakończenia realizacji projektu – grudzień 2016 rok.

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Dębickiego oraz wzrost kompetencji przyszłych kadr gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przez poprawę jakości kształcenia zawodowego w powiecie możliwą dzięki stworzeniu w szkołach warunków zbliżonych do tych, które panują w realnym środowisku pracy zawodowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje doposażenie 13 pracowni w 4 obiektach infrastruktury kształcenia zawodowego, tj. :

1) Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. Kwiatkowskiego w Dębicy – 1 pracownia: elektryczna i elektroniczna

2) Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy – 2 pracownie (pracownia grafiki reklamowej oraz pracownia marketingu)

3) Centrum Kształcenia Praktycznego – 2 pracownie (pracownia systemów automatyki i systemów mikroprocesorowych oraz pracownia komputerowa)

4) Technikum Nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy – 8 pracowni (pracownie i warsztaty, w których odbywa się kształcenie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik budownictwa oraz elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz izolacji przemysłowych i monter izolacji przemysłowych, a także warsztaty – spawalnia).