Projekt „Rozbudowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy”

Fundusz: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna,

Działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty

Wartość całkowita przedsięwzięcia to 3 560 000,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 606 000,00 zł.

Okres realizacji 2007-2009

Powstała nowa część szkoły połączona z budynkiem głównym przewiązką na wysokości pierwszego piętra.

Dzięki tej rozbudowie powierzchnia użytkowa szkoły powiększyła się o 1 475 m2. Powstały tu 23 pomieszczenia w tym:

  • hala sportowa z boiskiem o pełnych wymiarach,
  • szatnie,
  • 6 pracowni przedmiotowych,
  • 2 zaplecza na pomoce dydaktyczne,
  • gabinet nauczycieli wf,
  • gabinet higienistki,
  • pomieszczenia administracyjne.