Konkurs fotograficzny „Jesień życia”

By   11 grudnia 2016

godlo1Regulamin konkursu fotograficznego imienia Józefa Nosalagodlo2
„JESIEŃ ŻYCIA”

 

 

I.  Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego imienia Józefa Nosala „JESIEŃ ŻYCIA”, zwanego dalej „Konkursem” jest Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
w Brzostku wraz z Urzędem Miasta Brzostek,
zwanymi dalej „Organizatorem”.

II.  Cel i tematyka konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów  ukazujących dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni życia (człowiek, przyroda, architektura itp.).

II.  Uczestnicy konkursu

Konkurs „JESIEŃ ŻYCIA” adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią uczniów szkół gimnazjalnych oraz szkół średnich.

III.  Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku Formularza Zgłoszeniowego na adres brzostekgim@interia.pl z dopiskiem w temacie Konkurs Fotograficzny. Formularz należy przesłać do 17 lutego 2017 roku.

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 4 pojedyncze prace lub 1 reportaż zawierający maksymalnie 4 zdjęcia.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:

  •  dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres, nazwa szkoły),
  • numer telefonu, adres e-mail,

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 1 do 18 marca 2017 r. Zdjęcia na odwrocie powinny zawierać następujące informacje:

- Nazwisko i imię autora,

- Miejsce wykonania zdjęcia,

- Tytuł zdjęcia.

5. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w programie graficznym, polegających na globalnych zmianach – rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

Zamieszczenie fotografii w Galerii Konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, a uczestnik przekazujący prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej w punkcie 9. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV.  Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1.Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie jury powołanego przez organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną,  jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac jury wybierze  trzy, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. Nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronach www.brzostekgim.glt.pl   oraz   www.brzostek.pl

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz  zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy na podsumowanie konkursu „JESIEŃ ŻYCIA”, która odbędzie się 27.04.2017r. w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

V.    Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

VI.  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.brzostekgim.glt.pl
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
  4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Formulaż zgłoszeniowy do konkursu –> kliknij, aby wyświetlić