Rekrutacja 2017/2018

Szczegółowy opis kierunków kształcenia <– kliknij aby wyświetlić

TERMINARZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 08.05 –09.06.2017 r. 01 – 04.08.2017 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 23 – 27.06.2017 r. do godz. 15.00

 

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy. 08.05 – 27.06.2017 r. 01 – 22.08.2017 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 09.06.2017 r. 08.08.2017 r.
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 30.06. – 05.07.2017 r.   23-25.08.2017 r.  
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 07.07.2017 r. do godz. 10.00 28.08.2017 r.  
7 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 07.07.2017 r.   28.08.2017 r.  

 wykaz zajęć 2017-2018

 

 

 Zarządzenie nr 9/2016/17  w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2016/17 <– kliknij, aby wyświetlić

TERMINARZ PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO <– kliknij, aby wyświetlić

Zarządzenie nr 10/2016/17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej <– kliknij, aby wyświetlić