OGŁOSZENIA związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół

By   15 czerwca 2020

- Zarządzenie nr 21/2019/20 z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

- Uchwała Nr 259/2020 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uzgodnienia organizacji zajęć rewalidacyjnych w ZSE w Dębicy

- PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA REALIZACJ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W ZWIĄZKU Z APOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

- Zarządzenie nr 17/2019/20 z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie zmiany terminów praktyk oraz zmiany terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  roku szkolnym 2019/20

- Informacja w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2020/2021

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

 - Zarządzenie nr 16/2019/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany terminów praktyk oraz zmiany terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/20

 - Zarządzenie nr 15/2019/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
   w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny

 - Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania 
   w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

 - Organizacja pracy uczniów w czasie zawieszenia zajęć

 - Informacja dla uczniów i rodziców